HOE WORD 'N MENS GERED?

Die Bybel gee ons oorvloedig rede om te glo dat Jesus mense wil red.

Hier is verskeie Bybelgedeeltes wat daaroor praat:

DIE BYBEL OOR REDDING

  • Hand.2:47 “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.”
  • Mat 18:11 “Want die Seun van die mens (Jesus) het gekom om te red wat verlore is.”
  • Mark.8:35 “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red.”
  • Luk.19:10 “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”
  • Hand.2:40 “En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.” (Hierdie verkeerde geslag verwys na die mens wat sonder God deur die wêreld gaan op pad na die hel.)
  • 1Kor.1:21 “Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;”
  • 1Tim.1:15 “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red,

HOE OM GERED TE WORD

Verneder jouself en kom na GOD as een wat homself nie kan help nie:
Jesaja 1:18 “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” (Skarlaken was die permanente kleurstof vir materiaal, en kon nie uitgewas word nie. So is sonde ook! Slegs God kan sonde wegneem.

 

Erkenning van jou sondige toestand voor God (belydenis):
Spreuke 28:13 “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

Berou oor jou sonde teen God gedoen:
Jakobus 4:8-10 “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.”

 

Bekering = om jou hele lewe na GOD te draai:
Esegiël 33:11 “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe,” 

Bekering is ‘n verandering van jou denke, daarin dat jy nou saam met God stem dat sonde, elke liewe sonde, ‘n gruwel voor God is wat nie deur mense gedoen mag word nie. En dan is bekering ook ‘n werklike omdraai weg van jou sondepad na God se pad.  Mat.7:13+14  “Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. :14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.” 

 

VERTROUE IN DIE WERK WAT JESUS GEDOEN HET.

Jesus het alles gedoen wat nodig is om jou te red. Hy het aan die kruis gesterf en daar jou straf vir die sonde gedra. Dit is krities noodsaaklik dat jy jou vertroue alleen in Hom, Jesus, sal plaas. HY vat jou sondestraf, Hy gee jou sy geregtigheid. Ons lees in 2Kor.5:21  “Want Hy (God)  het Hom (Jesus) wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Dit is die werk van die Heilige Gees om sekerheid in jou hart te werk dat jy gered is. Wat werklik belangrik is, is om die Woord van God, die Bybel, totaal en al te vertrou.  As jy kyk na al die uitsprake van die Bybel, het Jesus gekom om sondaars te red. As jy onder ‘n besef is dat jy ‘n sondaar is en dat jy die hel verdien, is jy daardie persoon. Ons moet in vaste geloof op God se uitnodiging reageer, om te bekeer. 

Jes 1:18  “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” Die woorde “kom nou” dui op iemand wat hom na God draai (bekeer) en die saak met God uitmaak.

 

As dit WERKLIK vir jou BELANGRIK is om gered te word, sal jy nie tevrede wees totdat jy God SO GESOEK HET, dat sy Gees in jou hart die sekerheid sal gee dat jy gered is.