Selfondersoek en self vrae....

Toets jou fondament!

Valse Fondasies, nie werklik gered?

 

Jesus Christus sê in Mat.7:21-23 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê:  Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Kommentaar:

Hierdie mense het gemeen dat hulle baie godsdienstige dinge doen. Hulle het in die naam van Jesus duiwels uitgedryf, in die naam van Jesus die toekoms voorspel en gepreek, en in die naam van Jesus het hulle allerhande kragte gedoen. Hulle het dalk iewers ‘n gebedjie gedoen en Jesus in hul hart ingenooi. Maar Jesus sê dat HY hulle NOOIT geken het nie. Hulle sê hulle ken HOM, maar HY sê HY ken hulle nie!

Jesus het ook in Mat.7:13 die volgende gesê: “breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf (hel) lei, en  daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe (hemel) lei, en daar is min wat dit vind.”

Kommentaar: Hoeveel gaan deur die breë poort? BAIE! Hoeveel vind die nou poort? MIN!!

 

Luk 13:23-28 “Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid! Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.”

 

HOE KAN EK MYSELF TOETS OF EK GERED IS?

Vra jouself die volgende vrae:

– Word ek hartseer en ongelukkig wanneer ek sonde doen?

– Het ek ‘n begeerte om Bybel te lees?

– Het ek ‘n begeerte om te bid?

– Het ek ‘n begeerte om saam met God se kinders te wees?

– Het ek ‘n begeerte om by die kerk betrokke te wees en te dien?

– Haat ek sonde?

– Het my lewe baie verander nadat ek gered is, soos bv. dat ek weggedraai het van die sondes waarvoor ek voorheen lief was?

HOEKOM JUIS HIERDIE VRAE?

Mense wat werklik gered is, word nie net deur God verbeter nie, hulle word heeltemaal nuut gemaak. 2 Korinthiërs 5:17 bevestig dit so duidelik! “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

 

As jou lewe nie verander het nadat jy “jou hart vir die HERE gegee het” nie, is die kanse goed dat jy in werklikheid glad nie gered is nie. God het na jou hart gekyk en gesien dat jy na HOM kom met bymotiewe. Jy het nie ‘n ware sondebesef gehad nie. Jy het nie gewalg aan sonde nie. Jy was nie ernstig om God jou enigste Koning te maak nie.

 

Dus: Gaan spandeer baie, ernstige, selfondersoekende tyd op jou knieë voor God. As jy werklik gered wil word, moet nie uit God se teenwoordigheid kom, voordat HYSELF deur sy GEES in jou die sekerheid gee dat jou sondes vergewe en jou siel gered is nie…!!! GOD SELF moet jou die sekerheid gee dat HY jou gered het, nie mense nie! Hoekom sê ek so? Want Bybel leer ons dit onder andere in Rom.8:16 “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is”

Kyk asb ook hier onder na: “Doen die “Goeie Mens” toets”

ros, yellow, red-2676889.jpg

Doen die goeie mens toets!!!

Ons is almal geneigd om onsself met ander mense te vergelyk.

Ons voel ons is nie so sleg soos iemand wat slegter sondes as ekself doen nie.

Daar is mos MOORDENAARS, en daar is PROSTITE!

En ek is nou darem nie dit nie!!!

Maar, kom ons meet onsself aan die standaard van God.

Kom ons toets onsself aan die 10 gebooie van die Heilige GOD!

Antwoord nou in volle eerlikheid die volgende vrae vir jouself:

-Het jy al OOIT gelieg? Wat is jou antwoord?

-Het jy al ooit iets gesteel (selfs iets kleins)? Ja of nee?

-Het jy al ooit God se Naam ydelik gebruik (“Jesus” of “God” as ‘n komma of punt of vloekwoord in ‘n sin?).

-Het jy al ooit egbreuk gepleeg? Jesus sê in Mat.5:28 “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.” Het jy al na ‘n vrou of man gekyk (selfs dalk in ‘n kaal tydskrif, ‘n foto of pornografie, of op die strand) met wellus en seksuelebegeerte gekyk? Ja of nee?

Kom ons kyk hoe jy gevaar het in die goeie mens toets!

  • As jy al gelieg het, is jy voor God ‘n leuenaar.
  • As jy gesteel het, sien God jou as ‘n dief.
  • As jy sy Naam ydelik gebruik het, is jy voor God ‘n lasteraar.
  • As jy met wellus na ‘n man of vrou gekyk het, is jy dus voor God ‘n egbreker.

Jy sien, God kyk na die HART.

Jy kan dinge vir mense wegsteek.

God het alles gesien wat jy al jou hele lewe lank in die openbaar en in die geheim gedoen het!!!

DIT IS MAAR 4 VAN DIE 10 GEBOOIE!

Jy is eintlik in die moeilikheid voor GOD! Stem jy saam????

Dink net as jy NOU moet sterf en jy staan voor die Almagtige God se troon, dit is die oordeel…

As God jou op grond van die 10 gebooie moet oordeel, sal jy skuldig of onskuldig wees voor Hom?

God sê in Rom.6:23 “die loon van die sonde is die dood,”

God sê ook in Es.18:4 “Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.”

As jy skuldig is, sal jy mos die Hel verdien, nie die hemel nie!!!

Maak dit jou onrustig om te weet jy verdien die hel nie????

Die Bybel sê: “Die loon van die sonde is die dood.” Rom.6:23(b)

Ons lees in Ex.34:7 dat God “ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie;”

God se wet eis ‘n straf vir sonde.

Net soos die aardse regters en howe  deur landswette ook straf uitdeel vir misdade. Die verkragter of moordenaar of dief kan nie net vir die regter sê: “Ek is jammer dat ek gesteel het en verkrag het of gemoor het, kan ek nou maar gaan?” nie.

As die regter ‘n goeie regter is, sal hy hom die straf gee wat hy verdien.

Paulus roep uit in 2 Kor.5:20 “Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.” Paulus bedoel daardeur: “Laat dit toe, word bereid om met God reg te maak om versoen te word!!”

Wil jy graag met God vrede maak?

Lees dan die skakel heel bo aan die blad “Geestelike hulp” of klik op die geel skakel blokkie net hier onder

Wat van vergifnis?

 

 

 

 

Baie mense redeneer:

Maar ek bid elke aand en vra: Here, vergewe my menigvuldige sondes! Is ek dan nie vergewe nie? Die Bybel sê dan God vergewe sonde? Om beter te verstaan, moet ons na die Bybel gaan.

 

Die Bybel stel dit baie duidelik dat God sonde haat. En elke mens op hierdie aarde doen sonde. Bepeins die volgende teksgedeeltes:

Romeine 3:23 “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” Rom.3:9-18 “Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.”

 

Dus lyk die mens nie so wonderlik in God se oë soos wat die mens vir homself lyk nie!

– Ps.51:7 sê “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.”

– Job 14:4 sê “Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie!”

– Job 58:4 “Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af; die leuensprekers dwaal van die moederskoot af.”

 

WAT VERDIEN DIE MENS AS STRAF VIR SONDE?

uRom.6:23 “Want die loon van die sonde is bdie dood,”

 

Esegiël 18:4 “Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.”

(Hierdie teksvers impliseer ook dat God jou niks skuld nie. Jy is deur Hom gemaak. Jy is in die skuld by Hom, nie HY by jou nie! En alles wat jy het, is slegs uit sy genadige hand. Niemand sal ‘n vinger na HOM kan wys as HY jou eendag in die hel gooi nie! Niemand sal vir jou kwaad wees as jy die erdepot wat jy self maak, stukkend op die grond gooi nie…)

 

Rom.2:5,6 “Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke:”

 

Hand.17:30,31 “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.”

 

‘N LAASTE VERS OOR ONS SONDIGHEID:

1JoH.1:8 As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.

 

HELP DIT DAN NIE AS EK ELKE AAND VRA VIR VERGIFNIS NIE?

Dink ‘n bietjie aan ‘n goeie aardse regter. Veronderstel ek het jou ma verkrag, en toe haar keel afgesny. As ek voor die goeie regter gaan staan en ek sê vir hom: “Edelagbare, dit was die eerste keer wat ek dit doen. Ek is jammer, vergewe my!” Sal hy, as hy ‘n goeie regter is, vir my vryspreek en laat gaan? Nooit! Daar is wette oortree. Die wette roep vir straf!

 

Dit is dieselfde met God se wette. Jy het sonde gedoen en God se wette oortree. God se wet eis die dood, die hel vir sonde! Niks minder as dit nie! Jy verdien die hel in God se oê, want HY is ‘n goeie regter wat sy wette nie kan oortree nie. Hitler sal nog sy straf ontvang vir sy misdade, al het hy probeer ontkom deur selfmoord te pleeg.

HOOR WAT Sê EXODUS 34:6,7 “HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie;

 

WATTER OFFER EIS GOD VIR SONDE?

Heb.9:22 “sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.”

God eis dus ‘n bloedoffer! Daarom was daar in die Ou Testament diere geoffer vir die sondes van die volk. Jy het geen offer vandag om jou sondes te versoen nie. Daar is net een offer, God se Paaslam, Jesus Christus. Sonder Hom, bet jy geen kans voor God nie. Al vra jy in die aande vergifnis vir jou menigvuldige sondes, dan moet daardie sondes nog steeds gestraf word. As jy wil weet hoe om met God reg te maak, klik asb. Op die geel skakel “Geestelike hulp” hieronder.