Kom leer oor Jesus!

Kom loer gerus van tyd tot tyd hier in, hierdie inligting oor Jesus word aangevul met die tyd.

Die meeste mense besef nie regtig wie Jesus Christus is, en wat Hy gedoen het nie. Sy werke strek BAIE WYER as net die kruisiging. Kom lees hier en word stil en dink na oor hierdie dinge…

EMMANUEL

Jesus word genoem Emmanuel, dit beteken: God met ons.
Joh.1:1 leer ons dat Jesus God was.
Joh.1:14 sê Hy het vlees geword en onder ons kom woon.
In Luk.19:44 verwyt Jesus die stad Jerusalem se inwoners met die woorde hier LANGSAAN in die blou blokkie: “omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.”
Toe Jesus aarde toe kom, besoek God die aarde en praat met die mense. Sy woorde is in die Bybel opgeteken. Het jy aandag gegee om na Hom te luister?

Jesus word aanbid

God se aanbidding en eer behoort aan Hom alleen. In ons versie hier in die prentjie maak God die Skepper die ondubbelsinnige verklaring dat Hy sy een met geen ander sal deel nie.
Maar tog lees ons in Op.5:12+13 die volgende: “en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. :13 En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!
Die Lam, (dit is Jesus) Hy deel in die lof en eer wat aan God toekom! Die mense en engele het uit die diepste van hulle harte uitgeroep dat die lof en eer ook aan dieJesus toekom, want Jesus is ook God! Hy is deel van die Drie-Enige God, Vader Seun en Hei

DIE ENGELE MOET HOM AANBID....

God se geinspireerde Woord verklaar hier baie baie direk en duidelik dat Jesus aanbid word deur die engele. Om die waarheid te sê, die vers sê die engele van God MOET vir Jesus aanbid.
Ons weet dat die Bybel duidelik is daaroor dat ons NET vir God mag aanbid. Kyk mooi na die uitdruklike bevel van God in Eks.20: 1-5 waar GOD SELF vir ons die saak uiteensit: Eks 20:1 Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Eks 20:2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Eks 20:3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Eks 20:4 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Eks 20:5 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God”
God is jaloers op die aanbidding wat Hom alleen, as die Skepper en die soewereine God toekom! Maar heel gemaklik verklaar God dat jesus aanbid moet word!! Daar isNET EEN REDE HIERVOOR: Jesus is deel van die die Drie-enige God, Vader Seun en Heilige Gees! Die drie Eeenheid moet en mag en behoort aanbid te word!
Jesus is God, en jy kan Hom maar gerus saam met die engele aanbid!

JESUS IS GOD WAT MENS GEWORD HET.

Die Bybel verklaar dat Jesus, in die gestalte (vorm) van God, ‘n geweldige opofferende daad gedoen het. Hy het afstand gedoen van sy gelykheid aan God (die Vader Seun en Heilige Gees) en is as ‘n mens gebore om te kom sterf vir die vervloekte mense aan die kruis op Golgota. (Omdat Hy die mense van die wêreld liefhet, en hulle nie wil hel toe sien gaan nie, al verdien hulle dit)..

Jesus is God wat mens geword het.

Dit is baie belangrik om te weet dat die Bybel verklaar onomwonde, reguit, op die man af, dat Jesus God is… 

 

“Die Woord was God”.

Die Bybel noem Jesus hier “die Woord”  In Joh.1:14 lees ons dat die Woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Dit beteken dat Jesus gebore is as ‘n mens, en dat HY aarde toe gekom het met sy reddingswerk om uiteindelik aan die kruis te sterf.

Soos ons lees in Joh.3:16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”